ÜYELER

TEKNOKENT

Teknopark; yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmeleri için büyük ve küçük şirketlerin , yeni girişimcilerin ve akademik personelin iyi tasarlanmış uygun bir çalışma ortamı sunan bir yaşam ve yerleşim yerinde bir araya gelerek üniversite ve sanayi işbirliği sağlayan bir sistem olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Teknopark; bilim ve teknoloji alanındaki buluşları ve gelişmeleri girişimciler ve bilim adamları aracılığıyla, sanayi alanına aktarmak için bir araç olarak da tarif edilebilir.
TEKNOKENTLER (TEKNOPOL/TEKNOPOLİS)
Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşları ile donatılmış ancak kent yaşamının gerektirdiği tüm hizmetleri içeren, teknoloji transferi, üretimi ve gerçekleştirilmesi ile geri kalmış bölgelerin ilerlemesini sağlamak amacıyla kurulan bilim ve teknoloji şehirleridir.
Teknoparkların ve Teknokentlerin kuruluş amaçları
• AR-GE faaliyetleri ile bölgesel ve yerel ekonominin yeniden yapılanmasını sağlamak.
• Bölgeye yabancı sermaye çekerek uluslar arası ticarette rekabet gücünü arttırmak.
• Nitelikli kişilere; iş ve girişimcilik imkânları yaratarak beyin göçünü önlemek.
• Üniversite binalarına ve tesislerine fiziksel yakınlık yoluyla düzenli planlanmış iş ve yaşam yerleşimlerinin oluşmasına öncülük etmek.
• Yarattıkları kaliteli istihdam sayesinde bulundukları çevrenin refah düzeyini arttırmak .
• Üniversite-sanayi ilişkilerinin somut projelere ve ürünlere dönüşmesini sağlamak.
• Teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretiminde artış sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak.
• Yüksek teknoloji kökenli yeni firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek.
• Üniversitelerdeki akademik bilgileri teknolojik ürünlere dönüştürerek ticarileştirmek ve teknoloji transferi için uygun bir ortam yaratmak.
• Firmalar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak.
• Akademik personel ve öğrenciler için iş ve danışmanlık fırsatları yaratmak.
• Çevreyi kirletmeyen ve kirlenmesini önleyen teknoloji kullanım sahaları açmak
X